شرکت تولیدی پارس خاور

تولید کننده نسل جدید تجهیزات کشاورزی،نسل جدید تجهیزات ساختمانی،نسل جدید تجهیزات پزشکی،نسل جدید ابزارآلات کابل برق،نسل جدید تجهیزات آب و فاضلاب
خدمات روشنگران برای پارس خاور :
1- مشاوره و کنترل مالی و انطباق آن با مجموعه قوانین مالیاتی کشور جهت رعایت مفاد قانون مالیاتها در حین اجرای پروژه تا مرحله ارسال اظهارنامه
2- امور اجرایی قبل از رسیدگی مالیاتی عملکرد،ارزش افزوده و ارسال اظهارنامه (M02)
3- شرکت در جلسه رسیدگی تا مرحله تنظیم گزارش توسط رسیدگی کننده عملکرد،ارزش افزوده و 169 مکرر (M03)
4- اخذ برگ تشخیص و اقدام برای پرداخت به منظور دریافت برگ قطعی با مانده صفر مشروط به تامین وجه از طرف کارفرما (T13)