آبگون پلیمر توان البرز

تولید کننده انواع مخازن پلیمری
خدمات روشنگران برای آبگون پلیمر توان البرز :
1- امور مربوط به اظهارنامه عملکرد تا ارسال اظهارنامه (I01)
2- امور مربوط به اظهارنامه ارزش افزوده (I02)
3- امور اجرایی قبل از رسیدگی مالیاتی عملکرد،ارزش افزوده و ارسال اظهارنامه (M02)
4- شرکت در جلسه رسیدگی تا مرحله تنظیم گزارش توسط رسیدگی کننده عملکرد،ارزش افزوده و 169 مکرر (M03)
5- اخذ برگ تشخیص و اقدام برای پرداخت به منظور دریافت برگ قطعی با مانده صفر مشروط به تامین وجه از طرف کارفرما (T13)