کد پروژه های مالیاتی Impost ( I )
I01 امور مربوط به اظهارنامه عملکرد تا ارسال اظهار نامه سال جاری
I02 امور مربوط به اظهارنامه  ارزش افزوده سال جاری
I03 نظارت و کنترل کلیه رویدادهای مالی و انطباق آن با مجموعه قوانین مالیاتی کشور جهت رعایت مفاد قانون مالیاتها در حین اجرای پروژه تا مرحله ارسال اظهارنامه (12 ماه-  4 فصل)
I04 امور مربوط به اظهارنامه دوره انحلال تا مرحله ی ارسال اظهارنامه ی انحلال
I07* حضور نماینده تمام وقت جهت ثبت اسناد روزانه مالیاتی و اعمال قانون مالیاتی
I08 ارائه مشاوره و انتقال دانش فنی در حوزه قانون مالیات ها