کد

پروژه های ممیزی ( S )

S01

ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون پولشویی به همراه گزارش ریسک های آن

S02

ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون مالیاتها به همراه گزارش ریسک های آن

S03

ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون کار به همراه گزارش ریسک های آن

S04

ممیزی و بررسی رعایت الزامات استانداردهای حسابداری به همراه گزارش ریسک های آن

S05

ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون تجارت به همراه گزارش ریسک های آن

S06

ممیزی و بررسی رعایت الزامات قانون بیمه و تامین اجتماعی به همراه گزارش ریسک های آن