کد

پروژه های مـالـی ( F )

F01

حضور نماینده جهت انجام به روز امور اجرایی واحد حسابداری

F02

نظارت بر واحد مالی و اسناد ثبت شده

F03

ارائه گزارشات دوره ای و گزارش عملکرد سالانه بر مبنای فهرست توافق شده

F04

تعدیل و مغایرت گیری حساب ها

F05

تهیه صورت های مالی استاندارد به همراه یادداشت های مربوطه جهت ارائه به ذینفعان داخلی

F06

تفسیر مدیریت بر روی صورت های مالی و گزارشات مالی درون سازمانی

F07

ثبت و نگه داری اسناد معوقه و بروز رسانی آن جهت تهیه گزارشات مربوطه

F08

استقرار و پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی در سازمان های فاقد این روش

F09

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی چهارگانه (نقدینگی،فعالیت، سرمایه گذاری ،سودآوری ) برروی صورت های مالی

F10

تهیه صورتهای مالی تلفیقی

F11

تهیه صورتهای مالی در قالب استاندارد IFRS