کد پروژه های مالیاتی Tax ( T )
T01 تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد رهگیری و کد اقتصادی
T02 ثبت نام در سامانه ارزش افزوده و تعیین مراحل ارزش افزوده و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده های معوقه
T03 جمع آوری فیش های مکسوره و اخذ تاییدیه از حوزه مالیاتی
T04 تعدیل مالیات مطالبه شده (بعد از دریافت برگه تشخیص، مطالبه و مراحل بعد از آن)
T05 تمدید گواهی ثبت نام در سامانه ارزش افزوده(در تاریخ 05/12/1399 حذف شد)
T06 اخذ مفاصا حساب و بستن پرونده های مالیاتی (186، 187 ،235 ق.م.م)
T07 انتقال پرونده های مالیاتی از یک اداره کل به اداره کل دیگر
T08 استرداد مالیاتهای مازاد پرداخت شده
T09 پیگیری و دفاع از پرونده معافیت های مالیاتی ( عملکرد و ارزش افزوده )
T10 انجام کلیه امور مربوط به تعدیل و مفاصا حساب مالیات بر ارث
T11 تمدید گواهی کد رهگیری و کد اقتصادی
T12 بازخوانی ، مطالعه و تهیه گزارش های عارضه یابی از مالیات مطالبه شده
T13 اخذ برگ تشخیص و اقدام برای پرداخت به منظور دریافت برگ قطعی با  مانده صفر مشروط به تامین وجه از طرف مشتری
T14 مطالعه، تحقیق، پژوهش، بررسی، استعلام پیرامون اختلاف نظرهای مالیاتی
T15 تعدیل پرونده های مالیاتی نیابتی دو جانبه و سه جانبه