کد

پروژه های حسابرسی مالیـاتی ( M )

M01

پیش ممیزی و سندرسی اسناد و دفاتر ثبت شده و انطباق با مجموعه قوانین و بخشنامه های مربوطه مالیاتی جهت رسیدگی توسط ممیزان مالیاتی

M02

امور اجرایی قبل از رسیدگی مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده و 169مکرر ( مراحل قبل از اجرای دعوت به ارائه اسناد و مدارک و بعد از ارسال اظهارنامه)

M03

شرکت در جلسه رسیدگی تا مرحله تنظیم گزارش توسط گروه رسیدگی کننده عملکرد ارزش افزوده و 169 مکرر

M04

بازبینی و تعدیلات و اصلاحات مستندات که اظهارنامه آن ارسال شده

M05

تهیه صورت های مالی استاندارد به انضمام یادداشت های مربوطه جهت ارائه به اشخاص ثالث.