کد

پروژه های حسابرسی عملیاتی (O)

O01 اندازه گیری سلامت مالی در سازمان ها
O02 اندازه گیری و ارزیابی عملکرد در سازمان
O03 انجام حسابرسی عملیاتی با موضوع مشخص در یک دوره مالی خاص
O04 حسابرسی سیستم های اطلاعاتی
O05 حسابرسی به تقلب و موارد اختلاف