کد

پروژه های حسابرسی داخلی (D)

D01

حسابرسی مدیریت

D02

انجام حسابرسی داخلی

D03

اندازه گیری ریسک های مالی در سازمان ها

D04

حسابرسی کنترل های داخلی