کد

پروژه های حسابداری مدیریت ( C )

C01 پیش بینی بهای تمام شده در محیط Excell  یاAccess   در فایل و بانک های اطلاعاتی ماندگار
C02 تهیه و تنظیم استراتژی مالی و مهندسی مالی
C03 طراحی کدینگ یکپارچه
C04 تهیه گزارش عارضه یابی با رویکرد مالی و حسابداری مدیریت
C05 تعیین میزان هوش مالی و افزایش آن در سازمان ها
C06 تهیه و تنظیم بودجه های عملیاتی و سرمایه
C07  دستورالعمل شناسائی و ثبت و طبقه بندی حسابها
C08 معماری مالی در سازمان ها
C09 نظارت بر اجرا و تهیه گزارش انحراف بودجه های ابلاغ شده
C10 ارائه مشاوره و تنظیم ساختار و نمودار سازمانی و شناسنامه شغل برای سازمان ها
C11 تهیه و محاسبه طرحهای توجیهی اقتصادی فنی ومالی و مدل های تجاری به زبان های گزارشگری مختلف
C12 تهیه گزارشات توجیهی افزایش سرمایه شرکتها
C13 ارائه مشاوره حسابداری مدیریت
C14 مشاوره در خصوص ادغام یا انحلال یا خرید شرکت ها
C15 تهیه و تنظیم آئین نامه های اداری مالی 1. خرید، 2. فروش، 3.  دارائی ثابت، 4. خزانه و صندوق 5. امور پرسنلی 6.  انبارداری