کد

پروژه های بیمه تـامین اجتماعی ( N )

N01 انجام کلیه ی امور مربوط به اصلاح و تعدیل حساب ها
N02 انجام پیش ممیزی بیمه جهت ارائه به موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی
N03 پیگیری و دفاع در هیئت های حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی
N04 تهیه و تنظیم لیست های بیمه تأمین اجتماعی
N05 اخذ کد کارگاهی مربوط به بیمه های تأمین اجتماعی
N06 جمع آوری سوابق بیمه و انتقال به کد کارگاهی جدید
N07 پیگیری و اخذ مفاصا حساب بیمه بدون انجام اقدامات اجرایی
N08 نظارت و کنترل کلیه رویدادهای مالی و انطباق آن با مجموعه قوانین تامین اجتماعی جهت رعایت مفاد قانون
N09 بازخوانی و مطالعه و تهیه گزارش عارضه یابی از پرونده های اعلام بدهی شده بیمه
N10 شرکت در جلسه رسیدگی جهت حسابرسی تامین اجتماعی
N11 مطالعه ، تحقیق ، پژوهش بررسی استعلام پیرامون اختلاف نظر بیمه ای
N12 ارائه مشاوره در رابطه با تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی از جمله بیمه بیکاری، مشاغل سخت و زیان آور ، کمک هزینه ازدواج ، زایمان
N13 ارائه مشاوره در راستای رعایت کلیه الزامات قانون تامین اجتماعی در رویداد های مالی
N14 ارائه مشاوره در تنظیم لوایح دفاعیه جهت ارائه به هیأت های سازمان تامین اجتماعی
N15 بررسی قراردادها و پروژه های پیمانکاری ، ارائه مشاوره قبل و بعد از عقد قرارداد های پیمانکاری جهت انطباق آن با مجموعه قوانین تامین اجتماعی
N16 اخذ برگه اعلام بدهی و  اقدام برای پرداخت مشروط به تامین وجه از طرف مشتری
N17 استرداد حق بیمه های مازاد پرداخت شده