پارسینه وب

طراحی وبسایت،اپلیکیشن،سئو،امنیت
خدمات روشنگران برای پارسینه وب
1- امور مربوط به اظهارنامه عملکرد تا ارسال اظهارنامه (I01)
2- امور مربوط به اظهارنامه ارزش افزوده (I02)
3- پیش ممیزی و سندرسی اسناد و دفاتر ثبت شده و انطباق با مجموعه قوانین و بخشنامه های مربوطه مالیاتی جهت رسیدگی توسط ممیزان مالیاتی (M01)
4- امور اجرایی قبل از رسیدگی مالیاتی عملکرد،ارزش افزوده و ارسال اظهارنامه (M02)
5- شرکت در جلسه رسیدگی تا مرحله تنظیم گزارش توسط رسیدگی کننده عملکرد،ارزش افزوده و 169 مکرر (M03)
6- اخذ برگ تشخیص و اقدام برای پرداخت به منظور دریافت برگ قطعی با مانده صفر مشروط به تامین وجه از طرف کارفرما (T13)

وب سایت :   www.parsineweb.com