طراحی سیستم و آئین نامه

هر سازمان یا واحد اقتصادی در جهت بهبود فعالیت نیازمند به اجرا و پیاده سازی سیستم و آئین نامه مختص آن سازمان و هریک از واحدها از جمله(مالی – انبار – بازرگانی – پرسنلی و حقوق و دستمزد و…)می باشد.
این امر از این جهت حائز اهمیت بوده که گردش اطلاعات در هر واحد نیازمند ساز و کار متناسب با واحد اقتصادی می باشد که بتوان با استفاده از فرم ها و دستور العمل های لازم اطلاعات مورد نیاز به واحدهای مختلف ارسال و دریافت شود که در نهایت منجر به نظم و هماهنگی بین واحدها،امکان دریافت گزارشات مورد نیاز و دقیق توسط مدیران،اجرای صحیح قانون و جلوگیری از هدر رفتن زمان و صرفه جویی در هزینه های غیرضروری می شود.
شالوده و پیکره یک سازمان بر اساس طراحی و اجرای سیستم ها و آئین نامه های متکی به قانون بوده و بدون استفاده از یک سیستم دقیق،سازمان دچار آشفتگی خواهد شد و همین امر هزینه های قابل توجهی را به دوش واحد اقتصادی خواهد گذاشت.
شرکت مشاوره مالی روشنگران کاسپین با بررسی و آسیب شناسی هر واحد از سازمان،اقدام به ارائه راهکار مناسب و در نهایت تهیه سیستم گردش اطلاعات و آئین نامه متناسب با مجموعه و متکی به قانون نموده و مدیران واحد اقتصادی را جهت توسعه و ارتقای اقتصادی،همیاری مینماید.